01905-292101

 

 

Registration Number

Name

DOB

Father/Guardian Name

Shift

Unit

Trainee Type

R140802010369

AJU KUMAR

20-Feb-96

SH. RAMESH CHAND

1

1

Regular

R140802010370

ANIL KUMAR

22-Sep-94

SH.DINA NATH

1

1

Regular

R140802010371

ANKUSH KAUNDAL

07-Apr-98

SH.JAI PAL

1

1

Regular

R140802010372

BALBIR SINGH

17-Sep-97

SH.JAI PAL

1

1

Regular

R140802010373

GAURAV KUMAR

18-Feb-93

SH.RAMJI DASS

1

1

Regular

R140802010374

KAMLESH THAKUR

12-Jul-96

SH.CHHABI RAM

1

1

Regular

R140802010375

KAMLAL KISHOR

01-Jan-90

SH.SOMDUTT

1

1

Regular

R140802010376

KULDEEP KUMAR

17-Mar-97

SH.RATTAN CHAND

1

1

Regular

R140802010377

KULWANT SHARMA

26-Nov-96

SH.RAJENDER KUMAR

1

1

Regular

R140802010378

MOTI RAM

04-Mar-96

SH.RAKESH

1

1

Regular

R140802010379

NARESH KUMAR

12-Nov-96

SH.CHET RAM

1

1

Regular

R140802010380

PAWAN KUMAR

01-Jan-97

SH.PRITAM SINGH

1

1

Regular

R140802010381

RAMESH CHAND

26-Jun-96

SH.KHUB RAM

1

1

Regular

R140802010382

RANJEET KUMAR

27-Aug-95

SH.SUKH DEV

1

1

Regular

R140802010383

SANJEEV KUMAR

26-Apr-92

SH.ROSHAN LAL

1

1

Regular

R140802010384

SANJEEV KUMAR

26-Oct-94

SH.DAULAT RAM

1

1

Regular

R140802010385

SHASHI KUMAR

15-Mar-94

SH.DILU RAM

1

1

Regular

R140802010386

TEK CHAND

21-Oct-95

SH.PRABHU RAM

1

1

Regular

R140802010387

VIKRAM SINGH

07-Sep-93

DHARAM SINGH

1

1

Regular

R140802010388

ANIL KUMAR

09-Jan-97

SH.RANJEET SINGH

2

1

Regular

R140802010389

MANOJ KUMAR

27-Apr-96

SH.PRAVEEN KUMAR

2

1

Regular

R140802010390

NEEL KUMAR

26-Jul-96

SH.ROOP LAL

2

1

Regular

R140802010391

PREMA RAM

25-Mar-97

SH.SITA RAM

2

1

Regular

R140802010392

RAKESH KUMAR

24-May-94

SH.MANOHAR LAL

2

1

Regular

R140802010393

RANVEER SINGH

01-Aug-97

SH.HOSHIAR SINGH

2

1

Regular

R140802010394

SHUNY KUMAR

30-Sep-95

SH.RAMESH KUMAR

2

1

Regular

R140802010395

SANJAY KUMAR

27-May-94

SH.MAHENDER SINGH

2

1

Regular

R140802010396

SANJEEV KUMAR

30-Mar-91

SH.HEM RAJ

2

1

Regular

R140802010397

SUMAN KUMAR

04-Mar-95

SH.PREM SINGH

2

1

Regular

R140802010398

SUNIL KUMAR

28-Nov-92

SH.PARKASH KUMAR

2

1

Regular